ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
teacher  หน้าที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์ Assistant Professor  Satanya Thitisak E-mail : tsatanya@gmail.com    เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-2564092 ต่อ 583 ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของครอบครัวผู้สูบบุห...
ดร. ธิดารัตน์ วศะรงรอง
ดร.  ธิดารัตน์ วศะรงรอง Dr. Tidarat  Vasaroangrong  Ph.D. (nursing) E-mail  n41053@yahoo.com  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-256-4092 ต่อ 583 , 589 ความเชี่ยวชาญ Peripheral arterial disease, Qualitative research ผลงานวิชาการ/งานวิจัย   บทความวิจัยเรื่อง ธิดารัตน์ พานชูวงศ์, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณฤดี ภู่ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณฤดี ภู่ทอง E-mail wphuthong@hotmail.com โทรศัพท์ 02-256-4092 ต่อ 583
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  E-mail duantip2@gmail.com โทรศัพท์ 02-256-4092 ต่อ 587
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์
ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ  ฝ่ายวิชาการ E-mail  pphawida@gmail.com โทรศัพท์ 02-256-4092 ต่อ 591
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา บุญสวัสดิ์
ผศ.ปณิชา บุญสวัสดิ์ E-mail komphoy@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-256-4092 ต่อ 583 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี นุ่มพูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี  นุ่มพูล Assistant Prof. Jarunee  Numpoon E-mail : mind_pkk@yahoo.com เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-256-4092 ต่อ 583  ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิชาการ/งานวิจัย งานวิจัย   จารุณี  นุ่มพูล และศธัญญา  ธิติศักดิ์. ประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อห่างไกล โรคอ้วน ต่อ การรับรู้ความสาม...
อ.ดร.อัญชลี ชูติธร
อ.ดร.อัญชลี ชูติธร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ E-mail achuf@trcn.ac.th โทรศัพท์ 02-256-4092 ต่อ 597 
อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน Dr. Vilailert Komton, RN, CNS, MSN, PhD E-mail: vilailert.k@stin.ac.th; vilailert_k@hotmail.com Tel. 66-2256-4092-97 Ext.583 Education Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing, Case Western Reserve University, Ohio, USA Master of Science Program in Nursing (MSN), Adult Health Nursing: Clinical Nurse Specialist (ACNS), The Sage Colleges, Ne...
อ.วิไลพร สิงหถนัดกิจ
อาจารย์วิไลพร  สิงหถนัดกิจ (ไทย) Lect. Wilaiporn Singhatanadgid, M.N.S. (Adult nursing) (Eng) E-mail : pim228@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-256-4092 ต่อ 583 ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้สูงอายุ

[1][2]
[กลับไป]