ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี นุ่มพูล

อ.จารุณี_1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี  นุ่มพูล

Assistant Prof. Jarunee  Numpoon

E-mail : mind_pkk@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-256-4092 ต่อ 583 

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

งานวิจัย

 

  • จารุณี  นุ่มพูล และศธัญญา  ธิติศักดิ์. ประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อห่างไกล โรคอ้วน ต่อ การรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2555; 13: 6-17.

[กลับไป]