ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์

อ.ศธัญญา_1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์

Assistant Professor  Satanya Thitisak

E-mail : tsatanya@gmail.com   

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-2564092 ต่อ 583

ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลพื้นฐาน
  • การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของครอบครัวผู้สูบบุหรี่ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ (หัวหน้าโครงการ)  
  • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ หน่วยหลังคลอดปละคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลของรัฐ(ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3)
  • ประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวันเรียน เพื่อห่างไกลโรคอ้วน ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการรบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ผู้ร่วมวิจัยคนที่2)

ตำรา

  • อัจฉรา พุ่มดวง (บรรณาธิการ). (2555). การพยาบาลพื้นฐาน: ปฏิบัติการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 3). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ.

[กลับไป]