ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดร. ธิดารัตน์ วศะรงรอง

___.____________.jpg

ดร.  ธิดารัตน์ วศะรงรอง

Dr. Tidarat  Vasaroangrong  Ph.D. (nursing)

E-mail  n41053@yahoo.com  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-256-4092 ต่อ 583 , 589

ความเชี่ยวชาญ

  • Peripheral arterial disease, Qualitative research
  • ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

 

บทความวิจัยเรื่อง

  • ธิดารัตน์ พานชูวงศ์, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, สุวิมล กิมปี, และวรรณี สัตยวิวัฒน์. (2551). ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. วารสารสภาการพยาบาล. 23(1), 60-73.
  • ธิดารัตน์ พานชูวงศ์, และธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล. (2552). ความเหนื่อยล้าและการจัดการความเหนื่อยล้าในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย. 2(1-3).
  • อัจฉรา พุ่มดวง, ปราณี อัศวรัตน์, ชมพูนุช พงษ์ศิริ, และธิดารัตน์ วศะรงรอง. (2557). ผลของโปรแกรมการสร้างอารมณ์ขันต่อภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 7(2).
  • Vasaroangrong, T., Thosingha, O., Riegel, B., Ruangsettakit, C., & Viwatwongkasem, C. (2015). Factor Influencing Prehospital Delay Time among Patients with Peripheral Arterial Occlusive Disease, European Journal of cardiovascular nursing, Published online before printJanuary 20, 2015, doi:10.1177/1474515114567813

 


บทความวิชาการ

  • ธิดารัตน์ วศะรงรอง. (2557). โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: บทบาทพยาบาลในการคัดกรองเบื้องต้น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ,  37(4), 132-148.
  • ธิดารัตน์ วศะรงรอง. (2558). บทบาทพยาบาลในการใช้การดูแลแบบผสมผสานในโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย,  8(2).

 


[กลับไป]